Pitajte doktora >>

Kongenitalni (urođeni) produženi QT interval/”long QT” sindrom predstavlja nasledni srčani poremećaj uzrokovan mutacijom na genima koji kodiraju kalijumove srčane jonske kanale. Karakteriše se usporenom repolarizacijom (punjenjem) komora, koja se manifestuje kao produženi QT interval na EKG-u iznad dozvoljene granice (0.44ms kod muškaraca i 0.46ms kod žena). Ovaj poremećaj vezan je sa nastankom polimorfne ventrikularne tahikardije (”torsade de pointes”) koja se izaziva naporom i predstavlja jasan uzrok iznenadne srčane smrti kod mladih sportista.

U slučaju uočenog produženog QTc* intervala na EKG-u, sportisti je neophodno uraditi i 24/48h Holter EKG-a, kao i test opterećenja. Na ovaj način se procenjuju ostale fenotipske karakteristike produženog QT sindroma, a naročito polimorfna ventrikularna tahikardija i paradoksni produžetak QT intervala pri bržoj srčanoj frekvenci.

S’ obzirom na to da je oboljenje nasledno, svim rođacima u prvom kolenu treba uraditi 12-kanlani EKG. Genetsko testiranje se planira radi potrvđivanja dijagnoze, tj. otkrivanja mutacija gena na odgovarajućim hromozomima.

Na osnovu istraživanja, postoji relativno visoka prevalenca produženog QTc intervala na 12-kanalnom EKG-u, a relativno mala učestalost smrti. Na osnovu toga može se zaključiti ili da velika većina mutacija u long QT sindromu može biti benigna ili da većina sportista sa izolovanim produženim QT intervalom nema ovaj sindrom. Moguće je da izolovano produžen QT interval kod sportista predstavlja efekat zakasnele repolarizacije zbog povećane mase leve komore ili da kod sportista sa vrlo niskom srčanom frekvencom ne možemo govoriti u prilog produženog QT intervala. Studije sugerišu da niko od sportista sa QTc većim od 460ms, ali manjim od 500ms nije imao nijednu fenotipsku karakteristiku ovog sindroma (ventrikularna tahikardija ili paradoksno produženje QT intervala u naporu) ili dokaz o oboljenju u porodici. U svakom slučaju,ovo sugeriše da QTc≥500ms kod sportiste nedvosmisleno ukazuje na postojanje long QT sindroma.

Preporuke za lečenje i učestvovanje u sportskim aktivnostima

Batesda preporuke savetuju diskvalifikaciju iz sporta kod asimptomatskih sportista ako je QTc ˃ 470 ms kod muškaraca, tj. > 480 ms kod žena. Preporuke evropskog društva kardiologa su strožije i zahtevaju diskvalifikaciju iz sporta kod muškaraca sa QTc ˃ 440 ms, tj. kod žena sa QTc > 460 ms. Sa druge strane, američki kardiolozi odluku o eventualnoj diskvalifikaciji iz takmičarskog sporta ostavljaju samom sportisti i njegovoj porodici, uz prethodno ukazivanje na sve moguće rizike koje sa sobom nosi ovaj sindrom.

Sportisti sa simptomima (sinkopa, dokumentovana ventrikularna tahikardija, podaci o iznenadnoj srčanoj smrti u porodici) treba da dobiju ICD (implantirani kardioverter defibrilator). Svi ostali sportisti se leče beta blokatorima (usporavaju srčanu frekvencu) kako bi se sprečili potencijalno fatalni efekti prekomerne adrenergičke stimulacije na miokard rano nakon depolarizacije.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>